Wegweiser mit Export und Import

Zhdoganim malli

Një marrëdhënie e mirë me autoritetet doganore garanton procedurë të shpejtë

 Oferta jonë për çështjet doganore përbëhet prej shërbimeve në vijim:

  • Menaxhimi i magazinës doganore me vetë-administrim
  • Deklarimin doganor të eksportit dhe importit për të gjitha llojet e procedurave, duke përfshirë Carnet ATA dhe Carnet TIR
  • Menaxhimi i mallrave në eksport dhe import
  • Import doganor me dërgesë të liruar nga tatimi
  • Krijimi i deklaratave Intrastat
  • Këshilla dhe ndihmë gjatë aplikimit për dhënien e lejeve të ndryshme si p.sh. të lejeve të brendshme dhe të jashtmë të përpunimit, dergesa të autorizuara, llogari tatimore, aplikime të shumëfishta etj.
  • Përfaqësim në apel
  • Regjistrimin të aplikimit tuaj të shumëfishtë brenda procesit në import dhe eksport

Specialisti juaj ju këshillon me kënaqësi:

Christian Schlosser
Christian Schlosser
Tel: +43 1 203 5885 – 22
Mobil: +43 664 240 80 50
E-Mail: christian.schlosser@mupsped.at